Oferta pracy

07.03.2018 12:31

Łęczyca, dn. 8 marca  2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 1/2018

Prezes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka”

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łęczycka”

Pl. T. Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca

 na stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe

Praktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows oraz pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp.),

umiejętność obsługi urządzeń biurowych, doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

Prawo jazdy kat. B

III. Wymagane cechy osobowości:

samodzielność,

systematyczność,

komunikatywność,

umiejętność analitycznego myślenia,

umiejętność pracy w zespole.

III. Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za:

Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.

Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.

Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.

Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.

Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,

Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.

Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

IV. Wymagane dokumenty:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kwestionariusz osobowy osoby ubiegający się o stanowisko

CV i list motywacyjny,

kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne oferty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru/ konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

V. Termin składania dokumentów:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym  imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów” należy składać osobiście lub pocztą w biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka” pokój na parterze, budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 33 , 99 - 100 Łęczyca, w terminie:

do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 16.00.

Informacja o wyniku naboru/konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Lgd ”Ziemia Łęczycka” (www.lgd-ziemialeczycka.pl). Wymagane dokumenty aplikacyjne oferty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru/ konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy.